Därmed följer tidskriften den rekommendation som Centrala etikprövningsnämnden gav i sitt yttrande över en anmälan mot artikelförfattarna för misstänkt forskningsfusk

– Även om författarna till artikeln har sagt till Science att de inte håller med nämnden om delar av rapporten och även om Uppsala universitet ännu inte har avslutat sin egen undersökning är bevisbördan sådan att artikeln nu bör dras tillbaka, skriver Science chefredaktör Jeremy Berg.

Som skäl till att återkalla, retract, artikeln anger Science tre punkter, som också fanns med i Centrala etikprövningsnämndens rekommendation till tidskriften om att göra det:

Artikelbild

Tillbakadragande. I natt svensk tid skickade tidskriften Science ut sitt officiella tillbakadragande av Uppsalaforskarna Oona Lönnstedt och Peter Eklövs mikroplastartikel.

1. Avsaknad av etiskt godkännande för att utföra experimenten.

2. Avsaknad av originaldata för experimenten som rapporteras i artikeln.

3. Omfattande oklarheter när det gäller hur experimenten utfördes.

Återkallandet kommer jämnt elva månader efter att den av medier över hela världen uppmärksammade artikeln publicerades i Science. I den hävdade Uppsalaforskarna Oona Lönnstedt och Peter Eklöv att abborrlarver föredrar att äta mikroplastpartiklar framför riktig förda i form av zooplankton och att detta både försämrar deras tillväxt och förändrade deras beteende så att de slutar sina liv som rovfiskföda.

Artikelbild

Greenpeace. Även miljöorganisationen Greenpeace uppmärksammade artikeln om mikroplasters påstått förödande effekter på abborrlarver.

Enligt Science ansvarige chef för presskontakter, Meagan Phelan, är det mycket ovanligt att artiklar som har publicerats i tidskriften återkallas på grund av upptäckt forskningsfusk. Tidningen återkallar visserligen tre till fem artiklar varje år, men då oftast på grund av fel som gjorts utan någon uppsåt.

Totalt brukar Science årligen få in cirka 12 000 manuskript till forskningsartiklar och av dessa accepteras cirka 800 för publicering efter att ha granskats av experter, så kallad peer review.

Här kan du läsa Science text om återkallade av "mikroplastartikeln"

Här kan du läsa den ursprungliga artikeln som återkallas av Science