Det visar forskare vid Uppsala universitet och Karolinska institutet i en ny studie, som för första gången undersökt om det finns några samband mellan gener som påverkar halten av D-vitamin och depression.

– Våra resultat ger inget stöd för den vanliga uppfattningen att brist på D-vitamin är en viktig bidragande orsak till uppkomsten av depression, säger professor Karl Michaëlsson vid Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Uppsala universitet.

Bland mängden påståenden på nätet om positiva hälsoeffekter av att ta tillskott av D-vitamin är skydd mot depression ett av de vanligare. Ibland hänvisas till så kallade observationsstudier som påvisat låga halter av D-vitamin i blodet hos deprimerade personer.

Artikelbild

| Enligt Karl Michaëlsson finns ingen anledning för människor i allmänhet att äta tillskott av vitamin D i tron att det skyddar mot depression.

– Ett sådant samband behöver dock inte betyda att brist på D-vitamin orsakar depressionen. Eftersom D-vitamin tillverkas i huden under inverkan av solljus skulle sambandet tvärtom kunna förklaras av att deprimerade personer håller sig mer inomhus och därför får lägre halter i blodet av detta vitamin, säger Karl Michaëlsson.

Den nya studien omfattar nära 60 000 personer med läkardiagnostiserad depression och drygt 113 000 jämförelsepersoner. Alla hade testats för varianter av sex arvsanlag som påverkar halterna av D-vitamin i blodet.

– Om brist på vitamin D hade spelat någon viktig roll för uppkomsten av depression borde genetiska varianter som långsiktigt bidrar till att hålla nere D-vitaminhalten i blodet ha varit betydligt vanligare bland kvinnorna och männen med depression. Men så var inte fallet, säger Karl Michaëlsson.

Alla undersökta genvarianter – både sådana som bidrar till att höja och sådana som bidrar till att sänka D-vitaminhalten i blodet – var lika vanliga bland jämförelsepersonerna som bland kvinnorna och männen med depression.

Artikelbild

| Karl Michaëlsson

– Vi kan dock inte helt utesluta att det kan finnas ett samband mellan mycket låga D-vitaminhalter och depression. Detta måste undersökas närmare i framtida studier. Men redan nu kan vi säga att det för människor i allmänhet inte finns någon anledning att äta tillskott av vitamin D i tron att det skyddar mot depression, säger Karl Michaëlsson.

Han påpekar också att kontrollerade kliniska prövningar, i vilka försökspersoner lottats till att under en tid ta D-vitamintillskott eller overksam så kallad placebo, inte heller påvisat något skydd mot depression – och inte heller mot cancer eller hjärt-kärlsjukdomar för den delen.

Studien som har publicerats i facktidskriften Nutrients kan läsas här.