"Vi inom elevhälsan tycker oss se att droger finns på våra skolor i allt större utsträckning".

Så skrev tre skolsköterskor vid gymnasieskolor i Uppsala i ett brev till utbildningsnämnden i somras. De betecknade läget som "mycket oroande".

Christina Stenhammar, chef för elevhälsan i Uppsala kommun, säger att drogsituationen fortfarande tycks vara densamma, ett drygt halvår senare.

Artikelbild

| - Vi överväger att införa samordnare mellan skolan, socialtjänsten och polisen på gymnasieskolorna, säger utbildningsnämndens ordförande Helena Hedman Skoglund (L).

– Skolsköterskorna och kuratorerna upplever att det ser likartat ut idag, uppger hon.

Bakgrunden till sköterskornas brev är att de tycker det blivit svårare att få hjälp åt elever som använder droger. Detta sätter de i samband med en förändring som genomfördes 2017.

I flera år samarbetade Uppsalas grund- och gymnasieskolor med Ungdomscentrum, en enhet inom kommunen som hjälper ungdomar med drogproblem.

Om skolpersonalen misstänkte att en elev missbrukade narkotika kunde skolan skicka eleven till Ungdomscentrum för drogtestning och samtal.

Artikelbild

| Ur det brev som tre skolsköterskor vid Uppsalas gymnasieskolor skrev till utbildningsnämnden sommaren 2018.

Samarbetet mellan skolorna och Ungdomscentrum upphörde dock 2017. Utbildningsnämnden ville spara pengar och drog in finansieringen på två miljoner kronor om året.

Dessutom tyckte nämnden att elever kunde känna sig tvingade att lämna urinprov och att det var fel om skolorna tog initiativ till drogtester.

Tidigare hade skolorna även fått rådgivning av Ungdomscentrum, till exempel om hur man upptäcker drogmissbruk. Men även rådgivningen avvecklades.

Istället infördes en modell som innebär att skolan numera gör en orosanmälan till socialförvaltningen som då ska utreda om det finns behov av drogprov och behandling.

När den nya modellen varit igång i ett och ett halvt år skrev de tre skolsköterskorna brevet som nämns i början av artikeln. De uppgav att de talade för alla kommunala gymnasieskolors skolsköterskor och kuratorer i Uppsala.

"De orosanmälningar som görs till socialtjänsten leder sällan till att en utredning inleds", skrev sköterskorna som även menade att det blivit svårare att få veta vilka elever som var drogpåverkade i klassrummen.

"Det har också vid flera tillfällen visat sig i efterhand att vi har haft elever i ett omfattande missbruk av olika droger som vi inte känt till", stod det i brevet.

Även andra aktörer är kritiska till att stödet till Ungdomscentrum avslutats.

– Det är katastrofalt, säger områdespolisen Nina Karlsson som arbetat mycket i Uppsalas skolor.

– Att Ungdomscentrum förlorat stödet innebär minskade möjligheter för skolorna att drogtesta eleverna och det tar numera längre tid innan åtgärder sätts in om elever missbrukar, anser hon.

Pirkko Uusitalo, socionom vid Ungdomscentrum, anser att det blivit svårare för skolorna att snabbt få hjälp om elever missbrukar.

– Risken är att deras drogmissbruk hinner förvärras innan stöd sätts in, säger hon.

Det var den dåvarande rödgröna majoriteten som beslöt att avveckla skolornas samarbete med Ungdomscentrum. Den borgerliga alliansen protesterade mot beslutet och en av de i nämnden som ville se ett fortsatt samarbete var Helena Hedman Skoglund (L).

I och med maktskiftet är Helena Hedman Skoglund numera ordförande i utbildningsnämnden. Hon är dock inte beredd att utan vidare återinföra finansieringen till Ungdomscentrum.

– Det här handlar inte bara om finansiering. Vi ska göra ett omtag och tillsammans med socialnämnden ser vi nu över hela problematiken kring droger i skolorna. En möjlighet är att öka samarbetet mellan skola, socialtjänst och polis, säger Helena Hedman Skoglund.

Elevhälsans chef Christina Stenhammar tycker det vore bra om skolpersonalen fick kunskap om till exempel hur de kan upptäcka att en elev är drogpåverkad.

– Vi måste även säkerställa att samarbetet med socialtjänsten fungerar, säger hon.

Personal från socialtjänsten och skolorna träffades i november för att lyfta problemen. Bland annat ville skolorna lära sig hur man upptäcker elever som tar droger. Skolpersonal upplevde även att inget gjordes om de anmälde drogmissbrukande elever till socialtjänsten.

Det är ännu oklart vilka förändringar kommunen ska göra för att fånga upp och hjälpa fler elever som använder narkotika. Senast i maj ska politikerna få konkreta förslag att ta ställning till.