Mark- och miljödomstolen skriver i sin dom att länsstyrelsen i Uppsala skulle ha samrått med staten - i det här fallet Kammarkollegiet - innan man sa ja till Sikhjälma bysamfällighets ansökan att få muddra och spränga för att ta upp en vattenränna från Östersjön in till det som en gång i tiden var Sikhjälma gammelhamn, på Hållnäshalvön. Bakgrunden till domen är ett överklagade från Hans Åkesson som har en sommarstuga i området och som motsätter sig hamnplanerna.

Rätten menar i sin dom att havet utanför hamnområdet samt vattenrännan är att betrakta som allmänt vatten och att Kammarkollegiet därför skulle ha rådfrågats innan något beslut fattats.

Detta gjordes inte av länsstyrelsen.

– När vi behandlade ansökan så gjorde vi bedömningen att staten inte behövde tillfrågas när det gäller vattenfrågan, säger Helena Holmberg, handläggare på länsstyrelsen.

En faktor som påverkade länsstyrelsen i deras bedömning var hur begreppet allmänt vatten tolkas i jordabalken, som bland annat innehåller regler och bestämmelser om mark, vatten, fastighets- och hyresfrågor. I jordabalken behandlas även ärenden när ett vattenområde är att betrakta som allmänt eller enskilt vatten. Där anges bland annat 300 meter från land som gränsen för allmänt vatten.

– Nu har mark- och miljödomstolen kommit med sin dom och menar att det rör sig om ett allmänt vattenområde. När vi gör den nya prövningen av ärendet under våren kommer vi att remittera Kammarkollegiet så att de kan lämna ett svar i ärendet, säger Helena Holmberg.

Hans Åkesson är nöjd med domstolens besked:

– Om det nu ska göras någonting i området som handlar om sprängning eller muddring så ska det göras på rätt sätt.

Från Sikhjälma bysamfällighet har inte domen i mark- och miljödomstolen förändrat deras planer på något sätt för området.

– Våra planer på att utveckla den gamla hamnen i Sikhjälma ligger fast. Nu avvaktar vi den fortsatta rättsliga prövningen av vår ansökan, säger Stig Ederyd, ordförande i Sikhjälma bysamfällighet.

Samfällighetens planer är att öppna upp vattenrännan till Gammelhamn i Sikhjälma, bygga iläggningsplatser för båtar och 15 redskapsbodar samt en ny väg i området.

Från kommunen har samfälligheten fått klartecken till planerna samt dispens från strandskyddet för att muddra en 60 meter lång båtränna från Lövstabukten upp till Gammelhamn.