Det är Sikhjälma bysamfällighet som ansökt hos Tierps kommun om att få dispens från strandskyddet i området för att kunna muddra båtrännan upp till Gammelhamn i Sikhjälma vid Lövstabukten.

Det är Bysamfällighetens 15 medlemmar som äger markområdet där Gammelhamn ligger. Förutom att öppna upp den gamla hamnen och göra den tillgänglig för allmänheten vill man bygga en iläggningsplats för båtar, anlägga en ny väg och bygga 15 redskapsbodar.

Vidare vill man att de fornminnen som finns i området ska lyftas fram för allmänheten. Samfälligheten vill även att det sätts upp skyltar som berättar hur Gammelhamn nyttjades historiskt.

Artikelbild

| Fastighetsägare. Hans Åkesson menar att djur- och växtliv och de fornlämningar som finns i området är hotade om hamnplanerna blir verklighet.

– Det planer vi har för området är än så länge preliminära och bygger på att vi får ekonomiskt stöd från Jordbruksverket. Att göra detta utan det stödet har vi inte möjlighet till, förklarar Ann-Christin Bylund som är en av de som företräder Sikhjälma bysamfällighet.

Direkt i anslutning till Gammelhamn har Hans Åkesson och hans familj sitt sommarhus och en tomt på cirka 1 400 kvadratmeter. Skogsmarken runt om familjen Åkesson ägs av medlemmarna i bysamfälligheten.

– Vår uppfattning är att detta är ett unikt kultur- och naturområde med djur och växter och fornlämningar som hotas om de här planerna genomförs, säger Hans Åkesson vars far längre tillbaka nyttjat båtrännan med sin båt.

Under mitten och slutet av 1800-talet har Gammelhamn använts för båttrafik. I dag är båtrafiken i området hänvisad till hamnen i Marskär som ligger ett par kilometer bort.

Artikelbild

| Samfälligheten. Ann-Christin Bylund företräder Sikhjälma Bysamfällighet när det gäller hamnplanerna.

Åkessons menar även att den tänkta hamnen, redskapsbodarna och vägen kommer att ligga väldigt nära deras tomt.

– Vi kommer att ha hamnen tio till tjugo meter från vårt sommarhus, säger Hans Åkesson.

Både hos kommunen och länsstyrelsen i Uppsala län har man gjort bedömningen att man kan göra undantag från strandsskyddsbestämmelserna och godkänna planen då den inte försämrar livsvillkoren för de djur- och växtarter som finns i området.

Hans Åkesson med familj har överklagat både Tierps kommun och länsstyrelsens beslut i ärendet.

– Vi är givetvis medvetna om familjen Åkessons synpunkter och har respekt för dem. Om detta blir aktuellt så kommer vi givetvis att ha en dialog med dem när vi genomföra de olika förändringarna, förklarar Ann-Christin Bylund.

Ärendet har nu även överklagats till förvaltningsrätten av Åkessons som i sin överklagan frågar sig om det är lämpligt med de planerade ingreppen i ett fornlämningsområde.