Beslutet att montera ned gatlamporna bygger på ett kommunbeslut från 1989. I beslutet sägs att alla medborgare ska behandlas lika och att kommunen ska svara för gatubelysning i de tätorter där det finns minst 20 hushåll. Sedan beslutet fattades 1989 har ett stort antal gatlampor monterats ned, de flesta av dem på landsbygden.

I dagsläget återstår 1 059 gatlampor som inte uppfyller de kommunala kriterierna.

I samband med tisdagens kommunfullmäktigemöte klargjorde kommunalrådet Bengt-Olov Eriksson (S) att även dessa ska tas ned.

Det var oppositionsrådet Sara Sjödal (C) som lyfte gatlampsfrågan i kommunfullmäktige.

Hon är kritisk till att man i dag monterar ned gatlampor utifrån ett kommunalt beslut från 1989. Hon förklarade på mötet att hon vill stoppa nedmonteringen tillfälligt för att frågan ska kunna utreds och en belysningsplan för kommunen tas fram.

– Varför alla gatlampor inte tagits ned kan jag inte svara på, men arbetet kommer att fortsätta eftersom detta är en säkerhetsfråga då många av stolparna börjar bli slitna. Nya regler säger också att elförbrukningen nu måste mätas separat på varje gatlampa. Detta skulle innebära att vi skulle behöva montera upp mätare på varje gatlampa till en stor kostnad, förklarade Bengt-Olov Eriksson.

Bengt-Olov Eriksson öppnade dock för att gatlamporna kan överlåtas till den som äger marken där de står. En överlåtelse innebär också att den nya ägaren svarar för allt underhåll och alla elkostnader för gatlampan.