I våras har Arbetsmiljöverket inspekterat två arbetsplatser, i Gimo och Alunda, inom vård och omsorg i Östhammars kommun. Inspektionerna ledde till att Arbetsmiljöverket lyfte fram sex förbättringsområden. Rutiner för skriftliga riskbedömningar, årliga uppföljningar och hantering av kränkande särbehandling måste enligt Arbetsmiljöverket utvecklas. Man lyfter även att socialnämndens arbete med att förebygga hot och våld behöver bli bättre och att mål ska sättas för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Vidare anser Arbetsmiljöverket att ett systematiskt arbetsmiljöarbete för socialförvaltningens chefer behöver säkerställas.

Nu har socialnämnden beslutat att lämna en diger redovisning.

–  Arbetsmiljöverkets granskning ledde fram till sex utvecklingsuppdrag som sträcker sig över socialförvaltningen och hela kommunen, för att åtgärderna ska få större genomslagskraft, säger socialchef Håkan Dahlqvist.

I vissa fall ska dokument tas fram och en arbetsgrupp för undersökning av hot och våld har bildats. Dessutom ska socialförvaltningens chefer regelbundet erbjudas att komma på så kallad ”chefsfrukost” från i höst, vilket är en gemensam morgonträff. Vid dessa tillfällen ska aktuella frågor diskuteras och chefernas arbetsmiljö vara en stående punkt. Samtliga arbetsmiljöåtgärder är även inlagda i ”Socialförvaltningens handlingsplan för att förbättra arbetsmiljön och det systematiska arbetsmiljöarbetet”.