Salsignesgruvan var under sin storhetstid världens största brott för utvinning av det starkt giftiga grundämnet. Nu stiger oron för att avfall från gruvan kan ha läckt ut i jord och grundvatten.

Beslutet att ta prover på drygt 100 barn togs av den regionala hälsomyndigheten i fjol efter att gruvan svämmats över under kraftiga skyfall. De 38 som bedöms ha oroande höga arseniknivåer kommer att testas ännu en gång, i syfte att fastställa om nivåerna beror på kronisk exponering eller akut, som i så fall kan bero på att barnen har ätit kontaminerad mat.

Myndigheter har nu inlett tester av jorden och luften i området, samt förbjudit bad och fiske i floden Orbiel. Ett förbud mot att äta frukt och grönsaker i tolv närbelägna kommuner i upp till fyra månader har också införts.

Gruvan stängdes 2004. Därefter har miljontals ton giftigt avfall förvarats på flera platser i området.

Arsenik är klassat som cancerframkallande och långvarig exponering kan ge upphov till tumörer i flera olika organ. Arsenikförgiftning kan också orsaka andningsproblem, hjärt- och kärlsjukdomar, nerv- och njurskador och fosterskador.