Enligt det besparingsförslag som lagts fram ska funktionen som äldreombudsman tas bort då vård- och omsorgsförvaltningen menar att man inom förvaltningen redan bedriver god och säker vård och omsorg för dem som beviljats insatser. Det finns därför inte behov av en äldreombudsman som arbetar exklusivt med äldre över 65 år.

Pensionärsorganisationerna menar dock att äldreombudsmannens uppdrag är betydligt bredare än det som ligger inom vård- och omsorgsförvaltningens område och att denne ska bevaka de äldres intressen och rättigheter inom kommunens samtliga verksamhetsområden.

Man uttrycker även en oro över att frågan inte har tagits upp i Kommunala pensionärsrådet (KPR) som företräder alla pensionärer i kommunen, och att beslut ska fattas utan att först höra KPR:s uppfattning.

”Vår uppfattning är att tjänsten inte ska avvecklas utan tvärtom utvecklas till att även omfatta uppdraget att ta emot synpunkter från äldre på tjänster som utförs av kommunens olika förvaltningar” skriver pensionärsorganisationerna bland annat.

Vidare anser man att det är viktigt att det vid kommunen finns en väg in för dem som behöver kontakt med kommunen då den kommunala verksamheten kan vara komplicerad och svår att greppa för personer som inte är vana vid byråkrati och kanske lever med olika sjukdomar eller funktionsnedsättningar.

Med skrivelsen hoppas pensionärsorganisationerna att kunna påverka politikerna i kommunstyrelsen som tar upp frågan vid sammanträdet den 12 februari.