Örsundaån är sedan läge ett övergött vattendrag. Ån mynnar ut i Alstasjön vid Örsundsbro som i sin tur leder till åns avrinningsområde i Mälaren.

Till hösten kommer miljöenheten i Sala-Heby att starta ett projekt för att minska näringsläckaget i den övergödda ån. Tillsyn ska göras vid djurgårdar med verksamhet kring ån så att reglerna följs för exempelvis lagring av gödsel.

Man kommer även att se över hur spridning av gödsel sker på åkrarna och hur det arbetas med skyddszoner mot vattendraget.

Artikelbild

| Övergödd. Örsundaån rinner upp norr om Morgongåva, passerar Heby och rinner vidare över Frösthult och Vånsjö innan den leder ut i Alstasjön.

– Den största problematiken för Örsundaån finns vid utloppet, i Alstasjön och Mälaren. Vad man gör längs vägen är viktigt, säger Barbro Ekholm vid miljöenheten i Sala-Heby.

Enköpings kommun har varit delaktig i diskussionen men då kommunen redan bedriver tillsyn vid samtliga lantbruk längs ån valde man att inte delta i projektet.

– Vi har ganska mycket samarbete med Sala-Heby och även ett visst samarbete med Västerås. Men vi har haft tillsyn på samtliga lantbruk under en lång period och jobbar kontinuerligt med det, säger Sanna Strindberg, miljöskyddsinspektör vid Enköpings kommun.

Många kommuner prioriterar att kontrollera de anmälningspliktiga verksamheterna, som gäller gårdar med över 100 djurenheter. Enköpings kommun är en väldigt jordbrukstät kommun och därför blir just lantbrukstillsynen mer omfattande.

– Jag tror att det startade redan när djurskyddstillsynen låg på kommunen. Då började inspektörerna att även se på miljön. Lantbruk är en omfattande verksamhet som kan påverka miljön mycket, säger Sanna Strindberg.

Alstasjön, som Örsundaån leder till, är en övergödd sjö men kommunekolog Anders Lindholm ser den inte som ett problemvatten.

­– Sjön har en rik biotop med många fiskarter och så vitt jag vet går det bra att bada där. Det är en fin fågelsjö, så ur den synpunkten går det ingen nöd på den, säger Anders Lindholm.

Man kan se sjön som den första fjärden mot Mälaren. Överskottsnäring som bland annat läcker från åkermarker längs ån stannar i sjön och sjunker till botten.

– Om inte sjön fanns skulle det gå direkt ut i Lårstaviken och Ekoln i Mälaren, säger Anders Lindholm.

Ett fosforöverskott finns i botten av sjön. Det kan frigöras vid syrebrist som kan uppstå i en så grund sjö som Alstasjön, vilket är ett problem.

– Så det är bra ju fler åtgärder som görs längs ån för att behålla näringen på åkrarna, säger Anders Lindholm.