Förslagsställaren vill att kommunen inför en förtjänstmedalj, för att hedra och uppmärksamma förtjänstfulla insatser. Medaljen föreslås att delas ut till personer som bor i kommunen. Förslagsrätten skulle kommuninvånare ha.

Enligt förslagsställaren borde medaljen kunna bäras såväl till civil som militär högtidsdräkt.

Nu har medborgarförslaget passerat i kommunstyrelsens arbetsutskott på vägen uppåt i beslutshierarkin, där kommunfullmäktige fattar det slutliga och avgörande beslutet. Förslaget till beslut är avslag, så att det ser inte ut att bli någon förtjänstmedalj.

Enligt kommunledningskontorets efterforskningar finns förtjänstmedaljer i ett 40-tal kommuner. I närområdet har Uppsala, Eskilstuna och Stockholm förtjänstmedaljer som delas ut varje år.

Kommunledningskontoret påpekar att kommunen redan idag uppmärksammar förtjänstfulla insatser genom det pedagogiska priset och ett tillgänglighetspris. Till dessa priser kan allmänheten nominera mottagare av priser.

Bedömningen är att det inte är lämpligt att införa en medalj och dra på sig framtida kostnader för medaljer, ceremonier och arbetsinsatserna kring dessa saker.

"Premiering av förtjänstfulla insatser kan generellt inte anses falla under kommunens kärnuppdrag och därför är det i nuläget inte motiverat att skaffa en återkommande framtida kostnad för detta", skriver kommunledningskontoret.