Nu har Enköpings kommun tagit fram en kalkyl över investeringen i ett nytt badhus, familjebad. Man räknar med en byggkostnad på 350 miljoner kronor. Sedan tillkommer investeringar på 30 miljoner kronor i infrastruktur samt 8 miljoner till badanläggningens inventarier.

Konsekvensen av investeringen för upplevelsenämndens del blir 25 miljoner kronor i ökade driftkostnader.

"Den utökade driftskostnaden kan inte finansieras av upplevelsenämnden utan behöver finansieras genom ramförändring", skriver upplevelseförvaltningen i sin bedömning.

Artikelbild

| Här på åkern intill ishallarna ska nya badhuset och en ny parkering ligga.

I driftkostnaderna ingår en ökning av lokalhyran per år med 25 miljoner kronor (för dagens simhall är lokalhyran ungefär tre miljoner). Simhallens verksamhetskostnader beräknas öka med tolv miljoner (i den ökningen ingår bland annat en utökning av personalstyrkan med 16 tjänster). Verksamhetsintäkterna förväntas öka med 13,8 miljoner. Kapitaltjänstkostnad per år för investeringen blir cirka 1,8 miljoner.

Familjebadet kommer liksom nuvarande anläggning att ha en 25-metersbassäng. Men det nya badhuset kommer också att ha en upplevelsedel för barn och ungdomar, med bland annat ett vattenleklandskap för barnfamiljer. En rehabbassäng med höj- och sänkbar botten blir en annan ingrediens i familjebadet. Utöver det blir det gym- och relaxdel, hoppbassäng, med mera.

Den framtagna ekonomiska kalkylen ett steg på den långa vägen mot ett förverkligande av planerna på en ny simhall. 2009 presenterades en utredning om förutsättningarna för att bygga ett nytt badhus. Sedan har olika alternativ om bland annat placeringen luftats tills kommunfullmäktige för snart två år sedan, i juni 2016, gav tekniska nämnden i samverkan med upplevelsenämnden i uppdrag att genomföra bygget på fältet som ligger öster om ishallarna.

I februari förra året tog tekniska nämnden beslutet att simhallen ska byggas som en totalentreprenad i samverkan mellan kommunen och entreprenören.

I april i år lämnades en ansökan in om bygglov för familjebadet.

Nu under maj ska tekniska nämnden och upplevelsenämnden ta ställning till den ekonomiska kalkylen som har tagits fram.

Målet är att familjebadet ska stå färdigt till årsskiftet 2020-2021. Tanken är att en ny simhallschef ska anställas i januari 2020 och att anställningen av övrig badhuspersonal ska ske i augusti samma år.

Nuvarande simhall, som ligger i Idrottshuset, byggdes 1975. Målsättningen är att den gamla anläggningen ska kunna vara öppen under byggtiden, om inte bassängernas skick blir så försämrade att det inte går att hålla badet öppet på ett säkert sätt.

Armeringen i nuvarande simhalls bassänger korroderar (fräts sönder) och betongen spräcks. Dessa problem accelererar med tiden.