Statistiska centralbyråns (SCB) tabeller över inkomstfördelningen i Uppsala län visar på stora variationer mellan kommunerna. Framförallt är det skillnad på länets nordliga och sydliga kommuner,något som SVT visar i en sammanställning. Men det finns också en märkbar skillnad mellan grannkommuner som Enköping och Håbo.

Siffrorna gäller år 2017 och visar att 13,3 procent av Enköpingsborna lever i vad som kallas låg ekonomisk standard. Det vill säga hushåll där den disponibla inkomsten är mindre än 60 procent av medianinkomsten. Motsvarande siffra för Håbo var 7,6 procent 2017. Att jämföra med rikssnittet på 14,9 procent.

Men när det kommer till hög ekonomisk standard, är våra kommuner något närmre varandra.

I Håbo räknas 7,4 procent av hushållen som hög standard och i Enköping var andelen 5,9 procent.

Rikssnittet för hög ekonomisk standard är 7 procent.