Arbetsmarknadsnämnden i Uppsala kommun har nyligen beslutat att dra ner på bidrag till fritidsaktiviteter för barn i familjer som lever med försörjningsstöd (UNT 17/3-19). Jag anser att detta är djupt beklagligt. Kanske förstår politikerna i arbetsmarknadsnämnden inte hur mycket detta bidrag till barn betyder för integrationen av nyanlända i Uppsala.

Jag har som volontär hjälpt nyanlända barnfamiljer i Uppsala sen hösten 2015. Det har gällt allt från myndighetskontakter, söka bostad och jobb till att hjälpa barnen få en så bra, normal och vanlig barndom som möjligt. Min långa erfarenhet av nära kontakter med nyanlända är att den krona som läggs på bidrag till fritidsaktiviteter för barn är den bäst spenderade krona som finns för en kommun. Den kommer i förlängningen inte bara till nytta för de nyanlända, utan alla oss som bor i Uppsala.

Det betyder så oerhört mycket att barn som är nya i Sverige får komma iväg på fritidsaktiviteter där de får träffa andra, svenska barn. De lär sig mer om hur det vardagliga livet i Sverige fungerar och får träna på språket. Hela familjen dras med. Denna form av integration är väldigt svår att åstadkomma på annat sätt.

Jag tvivlar också på att de som fattat beslutet är medvetna om hur vanligt det är att nyanlända barn sitter hemma efter skolan istället för att träffa andra barn. Har de frågat någon som träffar dessa familjer i deras vardag och känner till hur deras liv ser ut?

De besparingar kommunen kan göra idag kommer att förorsaka mångdubbelt större kostnader i framtiden när problemen med en försvårad integration behöver tas om hand. En satsning på barnen är bokstavligt talat en satsning på framtiden.

I ovan nämnda artikel i UNT motiverar Mohamad Hassan (L), ordförande i arbetsmarknadsnämnden, beslutet: "När det betalades ut enligt schablon så var det mycket svårt att veta om barnet verkligen fick del av bidraget. Föräldrarna kanske inte ens visste att det fanns med som en del i utbetalningen. Genom att vi gör individuella bedömningar går det lättare att följa upp. Betalar vi ut bistånd till barn som behöver stöd så vill vi veta att pengarna når fram."

Det stämmer inte. De många nyanlända jag hjälpt att söka detta bidrag har specifikt ansökt om bidrag för en aktivitet, och har även behövt visa upp kvitto på erlagd betalning i efterhand. Det är hur enkelt som helst. Arbetsmarknadsnämnden försöker laga ett system som inte är trasigt.

Resultatet av de nya riktlinjerna är att nyanlända i år får avslag på ansökan om bidrag till fritidsaktiviteter för sina barn. Det är inget schablonmässigt bidrag. De hade (som tidigare år) fått visa upp kvitto i efterhand som bevis på att "pengarna når fram".

Det kostar 405 kr för barn att bada på Fyrishov hela sommarlovet istället för att sitta hemma och inte ha råd. Jag har svårt att tänka mig att det finns bättre och billigare sätt att integrera nyanlända i Uppsala.

I november 2017 antog arbetsmarknadsförvaltningen en mer positiv hållning (AMN-2017-0347) till ekonomiskt bidrag för barns fritidsverksamhet och sommaraktiviteter då "sådana inköp kräver en längre tids sparande, vilket för familjer som under längre tid lever på socialbidragsnormens nivå knappast är möjligt".

Nu tar man bort detta. Eller har försörjningsstödsenheten tolkat politikerna fel?