Vi, boende i Eriksberg, accepterar inte den planerade förtätningen i vår stadsdel.

Stadsdelen Eriksberg är mycket omtyckt och väl fungerande. Inte så konstigt att vi protesterade då vi befarade att den skulle försämras, när plan- och byggnadsnämnden (PBN) hösten 2015 föreslog 2 600 nya bostäder här. Samråd hölls 2016/2017, och ovanligt många inlagor, 420 stycken, skickades in.

Sammanställningen av dessa visar på stor oro över förslaget och i majoriteten av inlagorna föreslås minst en halvering av antalet tillkommande bostäder.

Vi blev rejält besvikna när beslutat planprogram för Eriksberg och Ekebydalen resulterade i att PBN endast backade en aning och landade i ett beslut på 2 400 nya bostäder. En minskning med sju–åtta procent (mot begärda minst 50). PBN var enig i sitt beslut.

Varför sa då C, MP och delvis V att de står på Eriksbergsbornas sida och att den planerade förtätningen var för stor, både i samtal, utdelad reklam i våra brevlådor och affischering, ­månaderna före beslutet?

Det är fullständigt obegripligt för oss att politiker inte har ryggrad nog att reservera sig mot ett beslut som man inte håller med om och som strider mot den egna övertygelsen. För oss känns det som om demokratin är satt ur spel, och det är en grogrund för strömningar till populistiska partier. Vi vädrar sådan fara i höstens kommunval. Hur ska vi veta vilka politiker vi ska rösta på?

Varför ha samråd över huvud taget om man inte bryr sig om våra åsikter alls? Var det ett spel för gallerierna?

Att PBN tar till ”alternativa fakta” när den försöker motivera varför så många nya bostäder ska byggas här är en återkommande källa till frustration.

■ Vid mötet i Eriksbergsskolan 16/11 2017 påstod Erik Pelling (S) och övriga politiker i PBN att kontakt/gemenskap mellan hyreshus/bostadsrätter och villaområdet saknas och att det problemet försvinner med förtätning. Detta är inte sant. Problemet i sig saknas. Eriksberg är en av de bäst integrerade stadsdelarna i hela Uppsala och vi umgås oberoende av i vilken bostadsform vi bor. Vi och våra barn vandrar obehindrat mellan områdets parker, där vi lätt knyter nya kontakter. De flesta barn som bor här går i stadsdelens utmärkta skolor och dagis.

■ Att Västertorg är ett döende torg, som Pelling återigen hävdade, är inte heller sant. Vi har bland annat apotek, pizzeria, frisör och två livsmedelsaffärer. Dessa går bra.

■ Att Eriksberg skulle vara ett, eller innehålla ett och annat, otryggt område är också en lögn som återkommer i den nu aktuella detaljplanen för Blodstensskogen (Norby 31:74). Vad bygger ni den åsikten på? Vi känner inte igen oss.

■ Att nyproduktion företrädesvis ska ske på redan hårdgjord mark anges i planprogrammet och intervjuer av ledamöter i PBN. Detta visar sig vara lögn och åter lögn när plankartorna studeras.

Att redan tagna planer/beslut inte kan ändras. Framfört av Pelling vid möte 21/5.

Under de senaste decennierna har en varsam förtätning skett i Eriksberg.

Vi har bland annat fått ny vårdcent­ral, äldreboende, 55+- boende, nya bostadsrätter och parkeringshus. Detta har vi inte protesterat mot, eftersom det skett just varsamt. Även villaområdet har successivt förtätats och en utbyggnad av Glimmerns förskola har ingen klagat över.

Den nu beslutade förtätningen är dock utan motstycke.

Här ska skyddsvärd natur helt utraderas, kulturhistoriskt värdefull bostadsmiljö förstöras och husen stå så orimligt tätt att vi alla reagerar. Ytterligare en hel stadsdel ska klämmas in i en redan befintlig. De som drabbas värst är hyresgästerna i centrala delen av Eriksberg, som helt förlorar sina så viktiga nära grönområden. Förtätningen är varken miljömässigt, ekonomiskt eller mänskligt försvarbar. PBN prioriterar antalet nya bostäder och sina relationer med byggföretagen, före miljön och sina nuvarande och framtida invånares väl och ve.

Vi har hela tiden välkomnat att fler bostäder byggs i Eriksberg, vi är inte så kallade NIMBY’s.

Det är som sagt omfattningen av förtätningen och skövlingen av högst värdefull natur vi vänder oss emot. Vi har upprepade gånger sökt dialog med PBN och försökt få nämnden att förstå vilka irreversibla misstag man riskerar att göra, men misslyckats. Detta gör att vi känner oss totalt överkörda och nu har fått nog.

■ Vi säger därför blankt NEJ till det beslutade planprogrammet för Eriks­berg och kräver moratorium och omstart, med medborgardialog på riktigt samt tillvaratagande av den kunskap från forskning på området förtätning, som finns.

■ Vi kräver att rätt utförd naturvärdesanalys inkluderas i underlagen till nytt planprogram och detaljplaner, och att resultaten faktiskt beaktas.

■ Vi kräver att Norby 31:74 (Blodstensskogen) och Eriksberg 1:27 (Hammarparken) ska ingå i planprogrammet, och att nuvarande förslag till detaljplaner för dessa stoppas.

I väntan på nytt Planprogram för Eriksberg kommer vi att

■ fortsätta inventeringen av enskilda politikers åsikter gällande planerna för vår stadsdel, och delge varandra dessa, för att om möjligt underlätta vårt röstande i kommunvalet.

■ att hjälpa varandra i överklaganden av de nuvarande och kommande detaljplanerna.

■ inte tillåta att ett enda träd tas ner i Eriksberg.

Vi bryr oss om varandra och vår natur i Eriksberg, oavsett i vilken bostadsform vi bor!

Maria Svenaeus Lundgren, Hammarparksgruppen

Marianne Staaf, Lennart Johansson, Täljstenens plangrupp

Anders Blixt, ordförande, Lokala hyresgästföreningen Marmorn, Moränen och Kalkstenen

Emil Åberg, Maria Noreland, ordförande Villaföreningen Eriksbergs egnahems- och fruktodlareförening