Spårvagnsfrågan har blivit ständigt aktuell i Uppsala. Inför valet 2014 var kommunalrådet Maria Gardfjell fast besluten om att ett helt nytt kollektivtrafiksystem var valets viktigaste fråga. Det har hänt en del under mandatperioden. Vissa vägar har, trots protester från oppositionen, byggts om för att i framtiden klara spårvagnar. Dessutom har den systemvalsstudie, som varit planerad i flera år, slutligen genomförts.

– Spårvagnsfrågan är en mycket prioriterad fråga. Systemvalsstudien visar att det kommer att finnas ett behov av en mer effektiv kollektivtrafik någon gång mellan år 2030 och 2050, framför allt i de södra delarna av staden. Vi har tredubblat byggtakten av bostäder det senaste året och frågan blir bara än mer aktuell, säger Maria Gardfjell.

Det som händer just nu är att finansieringsmöjligheterna utreds. Att bygga spårväg kommer att kosta mångmiljardbelopp och fortfarande tvistar man om vem som ska stå för alla miljarder. Att staten måste skjuta till pengar är tydligt, men hur stor del av kostnaden Uppsala kommun respektive Region Uppsala ska ta på sig är långt ifrån tydligt.

– Kommunen eller staten måste stå för infrastrukturen. Sedan får vi ansvara för driften, säger Bertil Kinnunen (S), ordförande i regionens kollektivtrafiknämnd.

Maria Gardfjell menar att en sådan uppdelning inte alls är huggen i sten.

– Vi ser en tredelad finansieringslösning framför oss, med kommunen, regionen och staten. Vi kommunalråd har varit eniga om att vi vill se ett tydligare engagemang från regionens sida när det gäller kollektivtrafiken, säger hon.

Oavsett hur man löser finansieringsfrågan är nästa steg ett så kallat inriktningsbeslut. Enligt Maria Gardfjell kommer det beslutet att fattas innan nästa val.

– Vi siktar på i höst eller i vinter, säger hon.

Hur säker är du på att Uppsala kommer få spårväg?

– Jag är ganska övertygad, men kan inte säga exakt när.

Inför valet sade du att för att klara spårvägsinvesteringar skulle ni minska på investeringar för exempelvis nya broar över Fyrisån. En ny bilbro över Fyrisån har ni dock beslutat om?

– För att möjliggöra spårväg på Islandsbron måste vi flytta bilarna till ett annat ställe.

Hur nöjd är du med den här mandatperioden hittills när det gäller kollektivtrafik?

– Jag är nöjd med att vi investerat kraftigt för att förbättra cykelinfrastrukturen i staden och att vi har förbättrat framkomligheten för kollektivtrafiken. Det ska vi fortsätta med fram till nästa val. Det viktigaste är att vi satsar på hållbar stadsutveckling.