Kommunens utbildningsförvaltning varnar för att en ny förskolegård riskerar att bli alltför solig, med brist på skuggplatser, om förslaget genomförs. En ändrad placering av den nya förskolan skulle ge gården ett bättre läge, enligt förvaltningen, som också vill se en större gård för förskolebarnen än planerat. Förvaltningen är en av de instanser som lämnat synpunkter på utbyggnadsplanerna i det klassiska studentkvarteret i Uppsala.

Som UNT tidigare rapporterat vill fastighetsbolaget Studentstaden bygga nya bostadshus med plats för 450 studentlägenheter i östra delen av Rackarberget, bland de vita punkthusen från 1960-talet. Nya butikslokaler och ny förskola, som ersätter dagens paviljonger, ingår i planerna. De nya bostadshusen får samma höjd - fem våningar - som befintliga men längs Rackarbergsgatan planeras två sjuvåningshus. Dagens livsmedelsbutik i enplanslänga föreslås rivas och ersättas med ett fyravåningshus (se illustration).

Byggplanerna möter få protester, även om kritiska röster bland boende anser att de nya husen leder till skugga och insyn för dagens invånare. Varningar höjs också för buller och luftföroreningar från gatorna intill, i synnerhet Luthagsesplanaden. Kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd vill se mer vegetation längs gatan för att sänka partikelhalterna.

Artikelbild

| Nya hus föreslås vid korsningen S:t Johannesgatan - Rackarbergsgatan, där blomsterhandel och livsmedelsbutik finns idag.

Flera synpunkter gäller den ursprungliga förskolan mitt i området, ritad av den kände möbelformgivaren Bruno Mathsson, som under sin karriär även ritade ett 30-tal hus. Förskolan på Rackarberget byggdes 1954 och är den enda av hans byggnader som finns i Uppsala län. Byggplanerna innebär att förskolan bevaras, medan övriga paviljongbyggnader intill rivs och ersätts med nya förskolelokaler. Länsstyrelsen flaggar i sitt samrådssvar för att Bruno Mathsson-huset kan bli byggnadsminne i framtiden.

Hos några instanser finns en oro för att förskolebyggnaden i framtiden kan få ändrad användning. Förslaget är att kommunen tydligare ska reservera huset för förskoleverksamhet.

Synpunkterna ska nu sammanställas till plan- och byggnadsnämnden som tar ställning till om utbyggnadsförslaget ska justeras, innan planeringen kan gå vidare.