Vi har sett den här utvecklingen i flera decennier, det är ingenting som förändras. Och det kan man inte lösa genom några enkla åtgärder inom sjukvården utan hälsofrågorna måste sättas i centrum av politiken på ett annat vis, ungefär som med ekonomin eller ekologin, säger generaldirektör Johan Carlson om resultaten i myndighetens årsrapport.

Ur ett internationellt perspektiv är hälsan i Sverige god, men det finns flera varningstecken som Folkhälsomyndigheten lyfter. Exempelvis framgår att skillnaderna i hälsa mellan personer som har hög och låg utbildningsnivå fortsätter att vara stora. Det finns flera tecken på att den psykiska ohälsan ökar, speciellt bland unga och lågutbildade. Dessutom är 51 procent av den svenska befolkningen i åldrarna 16–84 överviktiga eller feta.

Inskränker livet

Det är riskfaktorer för att drabbas av flertalet sjukdomar men också en av de främsta orsakerna till förlorade friska levnadsår. Om man får höga blodfetter, högt blodtryck och kanske så småningom hjärt- och kärlsjukdomar så inskränker ju det i människors liv och vardag, därför lyfter vi det här som en viktig aspekt, säger Fatima Azerkan, utredare och projektledare för årsrapporten.

Folkhälsomyndigheten pekar ut bland annat ut skolan som viktig för att vända de negativa trenderna – att fler måste kunna gå färdigt grundskola och gymnasium.

Då får de verktyg för att kunna tillskansa sig god kunskap och skapa sig bättre förutsättningar. Vi lever i ett informationssamhälle och har man inte det verktyget kan det slå negativt på hälsan, säger Fatima Azerkan.

Folkhälsominister Gabriel Wikström (S) säger att den hälsomässiga ojämlikheten är en klassfråga.

Om vi på allvar ska komma tillrätta med problemet krävs att vi förbättrar utbildningssystemet, att vi får fler i arbete så vi kan förbättra den här typen av faktorer och att vi får ett hälsoperspektiv på alla samhällsområden.

Dödligheten minskar

Inom en snar framtid väntas flera förslag kring detta. Först presenterar Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket sina förslag på lösningar för hur man ska kunna komma till rätta med övervikt och hälsa. Därefter kommer kommissionen för jämlik hälsa med sin slutrapport.

Den ger ett ordentligt underlag för att kunna ta ett helhetsgrepp på den här frågan, säger Wikström.

Folkhälsomyndighetens årsrapport bygger både på registerdata från bland annat Socialstyrelsen och på enkätundersökningar. Och det finns också glädjande besked. Bland annat minskar dödligheten både i hjärt-kärlsjukdom och i de fyra vanligaste cancerformerna, förutom lungcancer för kvinnor. Färre riskkonsumerar alkohol och andelen som röker tobak dagligen minskar också.